Deinstytucjonalizacja pieczy 2017

POWIAT PSZCZYŃSKI WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ W ZAKRESIE ROZWOJU PIECZY  ZASTĘPCZEJ!

WiseEuropa, Fundacja Przyjaciółka i Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej realizowały na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej badania jakościowe poświęcone realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w 16 powiatach w Polsce oraz wybranych gminach.

Powiat Pszczyński został wytypowany do tego badania jako powiat wyróżniający się w zakresie rozwoju pieczy zastępczej i wskazany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W związku z tym w dniu 29 marca 2017 r. na terenie powiatu odbyły się spotkania badawcze. Większość z nich  miała charakter wywiadów indywidualnych, przeprowadzono  je z Wicestarostą Pszczyńskim p.Krystianem Szostakiem, kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie -p.Joanną Czakańską oraz  kierownikiem ORPZ- p.Katarzyną Motyka. Przeprowadzono także wywiad grupowy z przedstawicielami rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie  naszego powiatu.

Nasz aktywny udział  w w/w  badaniach, przekazane dane o charakterze ilościowym, posłużyły jako istotny wkład merytoryczny do realizowanego projektu, co w efekcie  ułatwiło  opracowanie szczegółowych rekomendacji do procesu deinstytucjonalizacji.

Po 7 miesiącach – 26 października 2017 r. w siedzibie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pszczynie odbyło się spotkanie podsumowujące te właśnie badania. Realizujący projekt przedstawili zaproszonym gościom opracowane  narzędzie badawcze a także wyniki badań przeprowadzonych przy jego wykorzystaniu.  Spotkanie  poprowadziła Pani Joanna Luberadzka – Gruca, prezes Fundacji Przyjaciółka, oraz przedstawiciele  Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej oraz fundacji WiseEuropa.

W spotkaniu uczestniczyli także Wicestarosta Pszczyński -p. Krystian Szostak, kierownik PCPR – p.Joanna Czakańska, kierownik ORPZ -p. Katarzyna Motyka , dyrektor CWDiR –  p.Iwona Spora, dyrektor OPS w Pszczynie -p.Sonia Marekwia, kurator sądowy -p.Leszek Zatorski, oraz przedstawiciele rodzin zastępczych zawodowych oraz zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzin zastępczych niezawodowych, spokrewnionych oraz prowadząca rodzinny dom dziecka, łącznie 22 osoby.

Przedstawione podczas spotkania wyniki  pokazały ewidentne postępy naszego powiatu  w procesie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. Działania  w zakresie  pieczy zastępczej plasują Powiat Pszczyński za rok 2016 na 132 miejscu w rankingu na 380 powiatów. Warto dodać, iż niektóre ze  wskaźników mające wpływ na końcowy ogólny  wynik  są bardzo wysokie i lokują nas w czołówce nie tylko wśród wszystkich 380  powiatów, ale także w czołówce powiatów  naszego województwa.

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pszczynie w roku 2016 jak i w latach poprzednich  sumiennie realizował swoje obowiązki w wielu sferach wynikających  z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Cieszymy się bardzo, że naszą rzetelną pracę  doceniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej typując nas do udziału w w/w projekcie. Jako Organizator dołożymy też wszelkich starań, aby wskaźniki te były coraz wyższe. Liczymy w tym względzie także na efektywną pracę samych rodziców zastępczych, współpracę instytucji zaangażowanych w pomoc dziecku i rodzinie, tylko wówczas będzie to naprawdę możliwe.

Dodaj komentarz