Odnośniki do aktów prawnych

Odnośniki do aktów prawnych

– Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 poz.332)

– Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 poz.163)

-Rozporządzenie MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz.U.Nr.274,poz.1620)

– Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 lipca 2005 r. (Dz U z 2015 poz 1390)

– Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

-KONWENCJA O  PRAWACH  DZIECKA przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

-EUROPEJSKA KONWENCJA o wykonywaniu praw dzieci, sporządzona  w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. ( Dz. U. z dnia 7 grudnia 2000 r.)

 

Można również zasięgnąć informacji lub uzyskać pomoc na poniższych stronach:

www.mpips.gov.pl

www.rodziny.interwencjaprawna.pl

Dodaj komentarz