Rodzinna piecza zastepcza

 Nie bój się miłości. Nigdy

Gdybym mogła od nowa wychować swoje dziecko.

 

Gdybym mogła od nowa wychować swoje dziecko, zbudowałabym najpierw jego  wiarę w siebie, by dopiero potem zbudować nasz dom. 

Częściej malowałabym z nim, niż groziła mu, gdyby coś zmalowało, a zamiast ustawicznie pouczać, uczyłabym je nie ustawać. 

Nie troszczyłabym się tak o jego spóźnienia, lecz starałabym się nie spóźniać z okazaniem mu troski. 

Nie dbałabym też o to, by zawsze  wiedzieć lepiej, lecz lepiej wiedziała kiedy o nie zadbać. 

Wybralibyśmy się na więcej wspólnych wypraw i wyprawili z wiatrem więcej latawców. Przestałabym bawić się w ważniaka i traktowała zabawę z nim poważnie. 

Przebieglibyśmy więcej pól i częściej spoglądali w gwiazdy. 

Nie gromiłabym go bezwzględnym spojrzeniem, lecz tuliła bez względu na wszystko. 

W żołędziach starałabym się widzieć dęby. 

Mniej byłabym dla niego twarda, by bardziej móc je utwierdzać. 

I tak, zamiast wykształcić w nim miłość do potęgi, przekonałabym je o potędze miłości. 

Diane Loomans

 

 

Czym jest rodzina zastępcza?

 

Rodzina zastępcza ustanawiana jest w przypadku niemożności zapewnienia
opieki i wychowania nad dzieckiem przez rodziców biologicznych.
Rodzina zastępcza przyjmując dziecko pod swoją opiekę, dba o jego rozwój
fizyczny  i intelektualny, zaspakaja potrzeby zarówno w sferze  materialno –
bytowej jak i emocjonalnej. Angażuje się w proces kształcenia, pogłębia
zainteresowania, organizuje wypoczynek wakacyjny.
Pokazuje jak tworzyć więzi, dbać o innych i o siebie.
Najkrócej mówiąc wypełnia obowiązki rodzicielskie wobec dziecka, dla którego
tworzy rodzinę zastępczą.
Rodzice zastępczy w swoich działaniach współpracują z rodziną biologiczną, która bierze
udział  w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących ich dzieci
(np. przy wyborze szkoły, zawodu, wykonywaniu  poważnych zabiegów  medycznych).

 

 

W jaki sposób dziecko zostaje umieszczone w rodzinie zastępczej?

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje:

– na podstawie orzeczenia sądu;

–  w przypadku pilnej konieczności zabezpieczenia dziecka – na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, na podstawie umowy zawartej między rodziną zastępczą  lub prowadzącym rodzinny dom dziecka a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny lub miejsce prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego przyjmuje dziecko także w sytuacjach:

– kiedy zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną,

– na wniosek rodziców dziecka lub innej osoby w przypadku  zagrożenia jego życia i  zdrowia w związku z przemocą w rodzinie zgodnie z art.12 a ustawy o przeciwdziałaniu  przemocy w  rodzinie.

 

Jaki jest okres pobytu dziecka w rodzinie zastępczej?

Objęcie dziecka opieką   rodzinnej pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności. Z wyjątkiem sytuacji, gdy podopieczny kontynuuje naukę; wówczas może pozostać w rodzinie, za jej zgodą, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 r.ż.

 

 

Kto może pełnić funkcję rodziny zastępczej?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, które:

 

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny-w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinia o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.
 • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspakajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.

 

Formy rodzinnej pieczy zastępczej

 

 1. Rodzina zastępcza

a) spokrewniona;

b) niezawodowa

c) zawodowa

– pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego,

– rodzina zawodowa specjalistyczna.

 

2.Rodzinny dom dziecka

 

 

Rodzina zastępcza spokrewniona

Funkcje rodziny zastępczej spokrewnionej pełnią najbliżsi krewni dziecka: dziadkowie lub pełnoletnie rodzeństwo. Ustanawia ją sąd rodzinny w wypadku: śmierci rodziców, ich niewydolności wychowawczej czy innych problemów, których skutki niekorzystnie odbijają się na dziecku. O ustanowienie krewnego rodziną zastępczą mogą wystąpić również sami rodzice gdy nie  mogą sprawować opieki nad dzieckiem np. wyjeżdżają na dłuższy pobyt za granicę, przechodzą ciężką chorobę.

 

Rodzina zastępcza niezawodowa

Niezawodowa rodzina zastępcza zajmuje się dzieckiem lub dziećmi, z którymi nie wiąże jej żaden stopień pokrewieństwa, lub jest to pokrewieństwo dalsze. Jej funkcję może pełnić zarówno małżeństwo jak i osoba samotna. Rodzina niezawodowa może przyjąć pod swoją opiekę nie więcej niż troje dzieci.

 

 

Rodzina zastępcza zawodowa

Zawodowe rodziny zastępcze to rodziny, które z tytułu wykonywanej pracy otrzymują wynagrodzenie. Opiekują się niespokrewnionymi dziećmi. W rodzinach zawodowych może przebywać łącznie nie więcej niż troje dzieci. Rodziną zawodową najczęściej bywa małżeństwo, chociaż np. przy krótkotrwałej formie opieki jaką jest rodzinne pogotowie, lub przy mniejszej liczbie dzieci, pełnią tę funkcję również osoby samotne. W wypadku małżeństwa, wynagrodzenie otrzymuje jedna osoba, która zawiera umowę ze starostą.

 

Pogotowie rodzinne

Rodzinne pogotowie przyjmuje dzieci pod opiekę w sytuacjach nagłych. Trafiają tu dzieci małe poniżej 10 r.ż., często noworodki i niemowlaki. W pogotowiu rodzinnym dziecko przebywa do czasu unormowania sytuacji, nie dłużej niż 4 miesiące. W szczególnych przypadkach okres pobytu dziecka zostaje przedłużony do 8 miesięcy lub do czasu zakończenia postępowania sądowego. Rodzinne pogotowie może zajmować się równocześnie 3 dzieci.

 

Specjalistyczna rodzina zastępcza

Rodzina specjalistyczna jest przeznaczona dla dzieci wymagających dodatkowej opieki czy pielęgnacji. Trafiają tu dzieci: z problemami, z dysfunkcjami, niedostosowane społecznie, małoletnie matki z dziećmi.

 

Niezależnie od rodzaju rodziny zastępczej kandydaci muszą przejść przez procedurę kwalifikacyjną i szkolenie na rodzinę zastępczą.

Szkolenie rodzin zastępczych przeprowadza w powiecie pszczyńskim Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

 

 

Zapamiętaj !!!

Rodzina zastępcza z założenia jest nastawiona na przywrócenie dziecka rodzinie, jest to więc opieka tymczasowa. Rodzina zastępcza nie posiada pełni praw rodzicielskich, a ograniczenie władzy rodzicielskiej nie pozbawia rodziców określonych praw i obowiązków dotyczących podejmowania decyzji m.in. w sprawach obywatelstwa dziecka, sposobu leczenia, światopoglądu, wyboru kierunku edukacji, sposobu wychowania, rozwoju zainteresowań. Rodzice dalej korzystają z praw cywilnych, spoczywa na nich obowiązek alimentacyjny, zachowują też prawo do kontaktów z dzieckiem.

 

Rodziny zastępcze to zwykli ludzie, którzy na co dzień podejmują niezwykłe zdania.

Tworząc rodzinę zastępczą  dają dzieciakom szczęśliwe dzieciństwo.

Jest mnóstwo dzieci, które czekają na Twoją pomocną dłoń.

Jeśli chcesz stworzyć im bezpieczny dom, zgłoś się do nas!!!

 

Dodaj komentarz