RODO – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)( dalej: ” RODO”) , informujemy, że:

 1. administratorem Państwa  danych osobowych jest:
  Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej  w Pszczynie,  Wiśniowa 2a , 43-200 Pszczyna,
  kontakt   tel.:32/449 35 14, adres e-mail: biuro@orpz.pl  
  z inspektorem ochrony danych można kontaktować się korespondencyjnie wysyłając pismo na adres wskazany powyżej z dopiskiem   „Inspektor Ochrony Danych”
 2. dane osobowe przetwarzamy w celu:
  – realizacji obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO), wynikającego w szczególności z  Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, Ustawy  o pomocy społecznej , Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy  Kodeks pracy, Ustawy  o finansach publicznych;

– zawarcia i wykonania umowy  (podstawa  z art. 6 ust.1 lit. b RODO);

– a w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wizerunek) dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

– w przypadku ujawnienia przez Panią/Pana swojego adresu  e-mail w przesłanej do nas  drogą elektroniczną korespondencji , jak również podanie w treści   e-maila numeru telefonu do kontaktu   lub adresu pocztowego,  uznajemy  za wyrażoną dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie;

 1. dane osobowe udostępniamy  organom lub instytucjom  upoważnionym  z mocy prawa ;
 2. dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa , jednak nie krócej niż przez czas określony  w instrukcji  kancelaryjnej , a  dane osobowe pozyskane  na podstawie zgody są przetwarzane do ustania celu, w jakim zostały pozyskane  lub  do czasu cofnięcia zgody;
 3. w odniesieniu do  danych osobowych decyzje nie są  podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 4. osoba, której dane dotyczą posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych , na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania  danych osobowych,  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna  że przetwarzanie danych osobowych  jej  dotyczących narusza przepisy RODO, prawo do cofnięcia zgody -jeżeli dane przetwarzane są na art. 6 ust.1 lit. a RODO;
 1. osobie, której dane dotyczą nie przysługuje :

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

 1. administrator danych nie zamierza przekazywać  danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.