Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dnia 25 lipca 2014 r. nastąpiła zmiana ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1188). Ustawa wchodzi w życie 19 września br., z tym że początek obowiązywania niektórych zmian został rozłożony w czasie: 19 października, 1 listopada 2014 r., 1 stycznia 2015 r. oraz 19 września 2015 r.

Zmiany mają przyczynić się do lepszego jakościowo wsparcia rodzin i poprawy opieki nad dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej.

 

Najistotniejsze zmiany jakie wprowadza powyższa ustawa to:

  • wprowadzenie obowiązku wysłuchania dziecka, jeżeli na to jego wiek i stopień dojrzałości pozwalają przed zakwalifikowaniem go do przysposobienia (art. 4a),
  • zarząd powiatu sprawuje kontrolę nad rodzinami zastępczymi (art. 38 b).
  • osoby zakwalifikowane do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, są obowiązane do przedstawiania co dwa lata zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, wystawionej przez psychologa (art. 42 ust. 1 pkt 5),
  • w terminie 18 miesięcy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej organizator rodzinnej pieczy zastępczej składa do sądu wniosek wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem uregulowania jego sytuacji prawnej (art. 47 ust. 7),
  • do udziału w posiedzeniu w sprawie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej zobowiązana jest rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka oraz rodzice biologiczni dziecka, z wyjątkiem rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej (art. 130 ust. 1 pkt. 1 i 7),
  • do oceny rodziny oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka zarówno rodzina zastępcza czy prowadzący rodzinny dom dziecka mogą złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania oceny zastrzeżenia do starosty (art. 134 ust. 2a),
  • osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna procesu usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby (art. 145 ust. 2),15

Dodaj komentarz