Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie pszczyńskim

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie pszczyńskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie pszczyńskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • • informacje tabelaryczne mogą nie zawierać znaczników tabeli
 • • listy wizualne mogą nie być prawidłowo oznaczone,
 • • niektóre obrazy zawierają tekst o słabym kontraście.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Lekki.
 • E-mail: biuro@orpz.pl
 • Telefon: 032 449 35 14

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Katarzyna Motyka
 • Adres: ul. Wiśniowa 2a
  43-200 Pszczyna
 • E-mail: kierownik@orpz.pl
 • Telefon: 0324493514

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej znajduje się przy budynku administracyjnym Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie.

Zlokalizowana jest na parterze.

Przed budynkiem znajduje się wyznaczony parking z jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia prowadzącego do siedziby Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Do budynku prowadzi podjazd dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi są szerokie i pozwalają na swobodne przemieszczanie się osobom na wózkach.

Na zewnątrz i wewnątrz brak barier architektonicznych.

Wnętrze dostępne i przyjazne dla osób na wózkach. W siedzibie znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i pomieszczeń, w których załatwiane są sprawy można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.

W siedzibie ORPZ zapewniony jest dostęp do pętli indukcyjnej. Znajduje się ona w sekretariacie ORPZ.

W budynku nie ma opisów pomieszczeń w alfabecie Brajla.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastepczej w powiecie pszczyńskim bezpłatnie zapewnia wszystkim zainteresowanym przy załatwianiu spraw pomoc tłumacza języka migowego. Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza migowego, na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy.

Zgłoszenia można dokonać:

– elektronicznie na adres e-mail: biuro@orpz.pl

– wysyłając wiadomość sms lub mms na nr tel: 885 141 310

– telefonicznie: 032 449 35 14

– pocztą na adres: Organizator Rodzinnej Pieczy zastępczej w powiecie pszczyński; ul. Wiśniowa 2a 43-200 Pszczyna

– osobiście w siedzibie ORPZ

Uwaga:

1. Osoba uprawniona ma prawo do sorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z jednostką.

2. Osobą przybraną jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawniona w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw  w jednostce.

3. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej, wizyta w siedzibie ORPZ nie musi być wcześniej uzgodniona.

Inne informacje i oświadczenia

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Beatą Lekki- 032 449 35 14 lub mailowo: biuro@orpz.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji oraz składać żadania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostepności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomoca alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilna chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomoca alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciagu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest mozliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostepu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówił realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej  procedury mozna także zlozyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.rpo.gov.pl/